Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Autodrop Bioscoop actie

 

1.           Algemeen

1.1        Deze actievoorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op de Autodrop Bioscoop Actie (hierna: de “Actie” en de actievoorwaarden de “Actievoorwaarden”). De Actievoorwaarden en het privacybeleid zijn raadpleegbaar via www.autodrop.nl/actievoorwaarden (hierna: de “Actiesite”).

1.2        Autodrop is een merk dat eigendom is van Concorp Holding B.V. en het merk wordt onder andere gevoerd door Concorp B.V. (hierna: “Concorp”), gevestigd aan De Lind 28 te Oisterwijk (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 18047344).

1.3        De Actie wordt georganiseerd door Concorp en heeft als doel om door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan de deelnemers, ter bevordering van de naamsbekendheid van Autodrop.

1.4        Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing (hierna: de “Gedragscode). De Gedragscode kunt u raadplegen via de website van de Kansspelautoriteit.  

1.5        Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (hierna: de “Deelnemer”) akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis.

 

2.           De Actie

2.1        Specificatie actie

2.1.1  De Actie wordt gecommuniceerd en toegelicht op de 280 grams-verpakkingen van de Autodrop Beroemde Bosvruchtrode Cadillacs en de 235 grams-verpakkingen van de Autodrop Goed Geschuimde Cadillacs (hierna: de “actieverpakkingen”).

2.1.2  De Actie loopt van 1 juni 2020 tot en met 30 augustus 2020. Daarna is deelname niet meer mogelijk.

2.1.3  De prijzen zijn als volgt: 1x één jaar gratis naar de film ter waarde van maximaal €264,- bij een bioscoopketen naar keuze (Pathé of Vue) en 100x een Nationale Bioscoopbon ter waarde van €22,-.

2.1.4  De (eventueel) door de winnaar van de Actie verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Concorp.

2.2        Deelname

2.2.1  Deelname aan de Actie kan plaatsvinden op de door Concorp op de actieverpakkingen aangegeven wijze. Op 100 actieverpakkingen is een unieke code te vinden. De consument die een code vindt, wint een Nationale Bioscoopbon en maakt kans op één jaar gratis naar de film.

2.2.2  Een Deelnemer betreft een natuurlijke  persoon met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die ouder is dan 18 jaar op het moment van deelname. Concorp is te allen tijde bevoegd om de Deelnemer om zijn legitimatiebewijs te vragen waarbij het BSN en de pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Minderjarige Deelnemers, die jonger zijn dan 18 jaar, hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Concorp is te allen tijde bevoegd de Deelnemer om bewijs daarvan te vragen.

2.2.3  Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:

medewerkers van Concorp;
eenieder die op enigerlei wijze direct en/of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is
2.2.4  De deelname aan de Actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze Actievoorwaarden.

2.3        Vaststelling van de winnaar

2.3.1  Consumenten die op de actieverpakking een unieke code aantreffen, zijn de winnaars van een Nationale Bioscoopbon. De winnaar van één jaar gratis naar de film wordt na afloop van de actieperiode bepaald door middel van loting onder alle winnaars van een Nationale Bioscoopbon.

2.3.2  De winnaars kunnen aanspraak maken op hun prijs door de actiecode in te vullen op www.autodrop.nl/bioscoop. Concorp zal de winnaars vragen om hun naam, e-mailadres en adresgegevens aan Concorp te verstrekken. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens. Indien de contactgegevens onjuist blijken te zijn, zal de prijs voor de bewuste personen vervallen.

2.3.3  De Nationale Bioscoopbonnen zullen per post aan de winnaars worden verstuurd. Concorp streeft ernaar de prijzen binnen 12 weken na ontvangst van de contactgegevens van de winnaars te verzenden.

2.3.4  Over de uitslag kan in beginsel niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Concorp, zal Concorp trachten dit in goed overleg met de klager op te lossen.

2.3.5  De in artikel 2.1.3 genoemde prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs vervalt deze aan Concorp.

2.3.6. De in artikel 2.1.3 genoemde hoofdprijs (één jaar gratis naar de film) omvat een abonnement voor 12 maanden bij een bioscoopteken naar keuze: Pathé (Pathé Unlimited) of Vue (Vue Movie Pass) en vertegenwoordigt een waarde van maximaal €264,-. Het abonnement wordt op naam van de winnaar gezet en betaald door Concorp. De abonnementsvoorwaarden van ofwel Pathé ofwel Vue zijn van toepassing en te raadplegen via de websites van deze bioscoopketens. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de winnaar.

2.3.7. Het in artikel 2.1.3 genoemde abonnement bij ofwel Pathé ofwel Vue uiterlijk 31 december 2020 afgesloten zijn.

 

3.           Privacy

3.1        Concorp verzamelt in het kader van de Actie persoonsgegevens van de Deelnemers. Dit zijn bijvoorbeeld de contactgegevens van de winnaars. Concorp verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemers om de deelname aan de Actie te kunnen verwerken en verwerkt de contactgegevens van de winnaars om de prijzen toe te kunnen sturen. 

3.2        Voor meer informatie over de manier waarop Concorp persoonsgegevens verwerkt, verwijst Concorp naar het privacybeleid op de Actiesite.

 

4.           Aansprakelijkheid

4.1        Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Concorp garandeert onder andere niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, dat haar Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

4.2        Concorp en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke op enigerlei wijze voortvloeit uit deze Actie en/of uit de door haar beschikbaar gestelde prijzen. Concorp verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen, noch op de correcte levering daarvan. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

4.3        Concorp en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storingen in welke vorm dan ook in onder meer doch niet uitsluitend de software, de computer, het internet, de gegevensdrager, waardoor de deelname niet, niet tijdig en/of gebrekkig, door Concorp is ontvangen.

 

5.           Slotbepalingen

5.1        Voorbehoud

5.1.1  Concorp behoudt zich te allen tijde het recht voor, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

(aspirant)Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
Wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen; en
Deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen.

5.2        Vragen en klachten

5.2.1  Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden aan info@autodrop.nl

5.3        Toepasselijk recht en forumkeuze

5.3.1  Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

5.4        Diversen

5.4.1  Voor het overige zijn op het gebruik van de website van Concorp de Gebruiksvoorwaarden van Concorp (www.concorp.nl) van toepassing. In geval van strijdigheden tussen de onderhavige Actievoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Concorp, prevaleren de Actievoorwaarden.  

 

Oisterwijk, juni 2020