Actievoorwaarden

Actievoorwaarden 1 meter Autodrop actie

 

1.           Algemeen

1.1        Deze actievoorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op de 1 meter Autodrop actie (hierna: de “Actie” en de actievoorwaarden de “Actievoorwaarden”). De Actievoorwaarden en het privacybeleid zijn raadpleegbaar via www.autodrop.nl/actievoorwaarden (hierna: de “Actiesite”).

1.2        Autodrop is een merk dat eigendom is van Concorp Holding B.V. en het merk wordt onder andere gevoerd door Concorp B.V. (hierna: “Concorp”), gevestigd aan De Lind 28 te Oisterwijk (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 18047344).

1.3        De Actie wordt georganiseerd door Concorp en heeft als doel om door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan de deelnemers, ter bevordering van de naamsbekendheid van Autodrop.

1.4        Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing (hierna: de “Gedragscode). De Gedragscode kunt u raadplegen via de website van de Kansspelautoriteit.  

1.5        Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (hierna: de “Deelnemer”) akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis.


2.           De Actie

2.1        Specificatie actie

2.1.1  De Actie wordt gecommuniceerd en toegelicht op de Facebook- en Instagrampagina van Autodrop.

2.1.2  De Actie loopt van 28 mei 2019 tot en met 4 juni 2019. Daarna is deelname niet meer mogelijk.

2.1.3  De prijzen zijn als volgt: onder alle deelnemers worden 5 meters Autodrop, ofwel 12 doosjes Autodrop, ter waarde van € 22,-, verloot.

2.1.4  De (eventueel) door de winnaar van de Actie verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Concorp.


2.2        Deelname

2.2.1  Deelname aan de Actie vindt plaats op de door Concorp op Facebook en Instagram aangegeven wijze. Concorp plaatst op 28 mei op Facebook en Instagram een post waarbij consumenten worden gevraagd om te reageren met welk Autodrop doosje zij als eerste open zouden maken.

2.2.2  Een Deelnemer betreft een natuurlijke  persoon met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die ouder is dan 18 jaar op het moment van deelname. Concorp is te allen tijde bevoegd om de Deelnemer om zijn legitimatiebewijs te vragen waarbij het BSN en de pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Minderjarige Deelnemers, die jonger zijn dan 18 jaar, hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Concorp is te allen tijde bevoegd de Deelnemer om bewijs daarvan te vragen.

2.2.3  Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:

  1. medewerkers van Concorp;
  2. eenieder die op enigerlei wijze direct en/of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is

2.2.4  De deelname aan de Actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze Actievoorwaarden.

2.2.5  Consumenten kunnen uitsluitend via Facebook en/of Instagram aan de Actie deelnemen.


2.3        Vaststelling van de winnaar

2.3.1  Bepaling van de winnaars gebeurt door middel van loting onder alle reacties met benoeming welk Autodrop doosje als eerste open zou gaan op de Facebook- en Instagram-post.

2.3.2  Concorp zal de winnaars via Facebook en/of Instagram via een persoonlijke reactie benaderen. De overige Deelnemers ontvangen geen bericht. Concorp zal de winnaars vragen om hun naam en adresgegevens aan Concorp te verstrekken. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens. Indien de contactgegevens onjuist blijken te zijn, zal de prijs voor de bewuste personen vervallen.

2.3.3  De prijzen zullen per post aan de winnaars worden verstuurd. Concorp streeft ernaar de prijzen binnen 4 weken na ontvangst van de contactgegevens van de winnaars te verzenden.

2.3.4  Over de uitslag kan in beginsel niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Concorp, zal Concorp trachten dit in goed overleg met de klager op te lossen.

2.3.5  De in artikel 2.1.3 genoemde prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs vervalt deze aan Concorp.


3.           Privacy

3.1        Concorp verzamelt in het kader van de Actie persoonsgegevens van de Deelnemers. Dit zijn bijvoorbeeld de naam van de Deelnemer. Daarnaast verwerkt Concorp de contactgegevens van de winnaars. Concorp verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemers om de deelname aan de Actie te kunnen verwerken en verwerkt de contactgegevens van de winnaars om de prijzen toe te kunnen sturen.

3.2        Voor meer informatie over de manier waarop Concorp persoonsgegevens verwerkt, verwijst Concorp naar het privacybeleid op de Actiesite.

3.3        Door Facebook en Instagram worden in het kader van de Actie ook persoonsgegevens van de Deelnemers verzameld. Concorp heeft daar geen invloed op. De Deelnemers kunnen in de privacyverklaringen van deze social mediakanalen lezen hoe zij met deze persoonsgegevens omgaan.

 

4.           Aansprakelijkheid

4.1        Deelnamegeschiedt voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Concorp garandeert onder andere niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, dat haar Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

4.2        Concorp en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke op enigerlei wijze voortvloeit uit deze Actie en/of uit de door haar beschikbaar gestelde prijzen. Concorp verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen, noch op de correcte levering daarvan. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

4.3        Concorp en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storingen in welke vorm dan ook in onder meer doch niet uitsluitend de software, de computer, het internet, de gegevensdrager, waardoor de deelname niet, niet tijdig en/of gebrekkig, door Concorp is ontvangen.

 

5.           Slotbepalingen

5.1        Voorbehoud

5.1.1  Concorp behoudt zich te allen tijde het recht voor, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

  1. (aspirant)Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
  2. Wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen; en
  3. Deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen.

 

5.2        Vragen en klachten

5.2.1  Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden aan info@autodrop.nl


5.3        Toepasselijk recht en forumkeuze

5.3.1  Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.


5.4        Diversen

5.4.1  Voor het overige zijn op het gebruik van de website van Concorp de Gebruiksvoorwaarden van Concorp (www.concorp.nl) van toepassing. In geval van strijdigheden tussen de onderhavige Actievoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Concorp, prevaleren de Actievoorwaarden.  


Oisterwijk, 22 mei 2019