VOORWAARDEN DEELNAME AAN HET AUTODROP TESTLAB

Het Autodrop Testlab is een initiatief van Concorp B.V. (“Concorp”) ter promotie van het merk Autodrop. Het merk Autodrop is eigendom van Concorp Holding B.V. (KvK 18055803) en wordt onder meer gevoerd door Concorp B.V., gevestigd aan De Lind 28 te Oisterwijk (KvK 18047344). Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op je registratie als Deelnemer, je mogelijke deelname aan de Testlab-onderzoeken en al jou daarmee samenhangende activiteiten.

1.         Registratie en Deelname

1.1 Om deel te kunnen nemen aan het Testlab dien je te zijn geregistreerd bij het Testlab.


1.2 Je registratie als Deelnemer vereist dat je in het bezit bent van een geldig en juist e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Concorp kan dit e-mailadres daarnaast gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te blijven staan. Mocht Concorp bij toeval stuiten op een inactief mailadres, dan zal deze gebruikersnaam (al dan niet tijdelijk) worden geblokkeerd. Om de gebruikersnaam weer te activeren kan je een e-mail sturen aan info@autodrop.nl.


1.3 Wij hebben het recht om je inschrijving als Deelnemer te weigeren, om welke reden dan ook. Acceptatie van je inschrijving maakt je tot Deelnemer.


1.4 Je inschrijving als Deelnemer aan het Testlab geschiedt op vrijwillige basis. Je inschrijving verplicht ons niet om je vervolgens automatisch te selecteren als tester. De inschrijving en registratie als Deelnemer geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van producten. Tevens verplicht jouw inschrijving je niet om daadwerkelijk aan alle testen waarvoor je wordt uitgenodigd, daadwerkelijk deel te nemen.


1.5 Elke Deelnemer dient 13 jaar of ouder te zijn. Elke Deelnemer onder de 16 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan de Testlab-dummies onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien deze toestemming ontbreekt.


1.6 Wij behouden ons het recht voor om Deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van het Testlab indien deze niet op verzoek kunnen aantonen over de vereiste toestemming te beschikken.


1.7 Van deelname aan het Testlab zijn uitgesloten: medewerkers van Concorp en andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie het Testlab betrokken zijn.


1.8 Indien er de mogelijkheid is om deel te nemen aan een test in het Testlab, zal Concorp de Deelnemers daarvoor per e-mail benaderen met instructies. De Deelnemer zal alle instructies nauwkeurig naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het testproduct en het volledig en waarheidsgetrouw invullen van de bij de test behorende vragenlijst binnen de daarvoor gestelde termijn.


1.9 De Deelnemer is geen kosten aan Concorp verschuldigd betreffende de registratie en deelname. De gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet zijn voor rekening van de Deelnemer. Concorp is de Deelnemer geen  (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door de Deelnemer uitgevoerde testhandelingen en voor de eventuele extra kosten die de Deelnemer in het kader daarvan of daaruit voortvloeiend heeft gemaakt.


1.10 De Deelnemer geeft Concorp volledige, onvoorwaardelijke en niet in de tijd beperkte toestemming om de door hem/haar ingevulde vragenlijst(en) of anderszins geplaatste of ter beschikking gestelde bijdragen onbeperkt en anoniem te (her)gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Concorp, in print- alsmede in elektronische vorm, onder meer via internet en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers. Concorp mag de bijdragen van de Deelnemer dan ook onder meer delen via social media en gebruiken tijdens campagnes van het Testlab, zonder overigens daartoe te zijn verplicht. Daarnaast mag Concorp jouw eventueel door haar geplaatste bijdragen naar eigen inzicht en zonder aankondiging vooraf of informatie aan jou achteraf verwijderen.


1.11 Deelnemers aan het Testlab mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Concorp.


1.12 Het deelnemen aan het Testlab en aan concrete testen gebeurt voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. Concorp is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk verband houdt met en/of voortvloeit uit deelname aan het Testlab, het uitvoeren van concrete testen en/of schade die anderszins verband houden met het gebruik van het Testlab en de daarop door ons aangeboden activiteiten en diensten.


1.13 Concorp is gerechtigd om een Deelnemer de toegang tot het Testlab voor (on)bepaalde tijd te ontzeggen indien deze handelt in strijd met hetgeen bepaald in deze Voorwaarden.


1.14 Concorp behoudt zich het recht voor op ieder door haar gewenst moment eenzijdig te bepalen om de activiteiten van het Testlab op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of informatie achteraf, zonder dat dit als gevolg hiervan leidt tot enigerlei verplichting en/of aansprakelijkheid van Concorp, jegens de Deelnemer.


1.15 Concorp heeft het recht de onderhavige Voorwaarden op ieder door haar gewenst moment eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Concorp maakt aanvullingen en/of wijzigingen van de Voorwaarden bekend via de website.


2. Privacy

2.1 Op het gebruik van het Testlab en (registratie tot) deelname aan het Testlab zijn het privacy- en cookiebeleid van Concorp en de gebruiksvoorwaarden van Autodrop.nl van toepassing. De gebruiksvoorwaarden kunnen de Deelnemers en hun eventueel vereiste wettelijke vertegenwoordigers terugvinden op de volgende locatie: https://www.autodrop.nl/storage/cms/files/gebruiksvoorwaardenautodrop.pdf). 


2.2 Door je aan te melden als Deelnemer en/of door deel te nemen aan concrete testen, geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand van Concorp. Concorp zal deze gegevens vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de daaruit voortvloeiende Nederlandse uitvoeringswetgeving behandelen.


2.3  We gebruiken de door de Deelnemer ingevulde gegevens enkel om de Deelnemer te benaderen voor testen  van het Testlab. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden. Concorp zal de gegevens niet verkopen of aan derden verstrekken, tenzij verstrekking aan derden noodzakelijk is bij de uitvoering van de activiteiten van het Testlab.


2.4 Concorp zal de persoonsgegevens van de Deelnemer niet langer gebruiken en bewaren dan noodzakelijk is om contact met de Deelnemer te onderhouden over het Testlab. Uiterlijk twee jaar na afmelding bij het Testlab zullen de gegevens verwijderd worden uit de elektronische bestanden. De Deelnemer heeft te allen tijde het recht om Concorp te verzoeken haar persoonsgegevens te verwijderen door middel van een e-mail aan info@autodrop.nl.  

3.         Diversen

3.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die Concorp besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie die daarop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.


3.2 Beweringen en meningen, geuit in de bijdragen en mededelingen op de pagina’s van de website zijn uitsluitend van de Deelnemers en niet (noodzakelijkerwijs) van de webmaster, internetprovider of Concorp. Concorp kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.


3.3 Concorp sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Concorp is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen. Concorp garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de website, noch staat Concorp garant voor enige door de producent van dergelijke producten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de bezoeker van de website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de website verkregen informatie. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


3.4 Voor het overige zijn op het gebruik van de website de Gebruiksvoorwaarden Autodrop van toepassing (https://www.autodrop.nl/storage/cms/files/gebruiksvoorwaardenautodrop.pdf). In geval van eventuele strijdigheden tussen de onderhavige Voorwaarden en de genoemde Gebruiksvoorwaarden prevaleren de onderhavige Voorwaarden.


3.5 Op het gebruik van de website en de daarop aangeboden activiteiten en diensten, alsmede op het deelnemen aan de website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, de daarop aangeboden diensten, het deelnemen aan de website of anderszins voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.


3.6 Vragen en klachten over het Testlab kunnen worden verzonden aan info@autodrop.nl.


Oisterwijk, mei 2018