Voorwaarden deelname aan het Testlab

Het Autodrop Testlab (hierna: “Testlab”) is een onderdeel van het merk Autodrop. Autodrop is een handelsnaam van Concorp Brands, gevestigd aan De Lind 28 te Oisterwijk (KvK 18047344). Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de Testdummies en alle daarmee samenhangende diensten.

1.         Deelname/Registratie

1.1 Om deel te kunnen nemen aan het Testlab dien je te zijn geregistreerd bij het Testlab.

1.2 Registratie vereist dat je in het bezit bent van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Autodrop kan dit e-mailadres daarnaast gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Mocht Autodrop bij toeval stuiten op een inactief mailadres, dan zal deze gebruikersnaam (tijdelijk) worden geblokkeerd. Om de gebruikersnaam weer te activeren kan je een e-mail sturen aan info@autodrop.nl.

1.3 Wij hebben het recht om je inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook. Acceptatie van je inschrijving maakt je tot Deelnemer.

1.4 Je inschrijving als Deelnemer aan het Testlab geschiedt op vrijwillige basis, je inschrijving verplicht ons niet om je te selecteren als tester. De inschrijving en registratie als Deelnemer geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van producten. Tevens verplicht jouw inschrijving jouw niet om daadwerkelijk aan alle testen waarvoor je wordt uitgenodigd, deel te nemen.

1.5 Elke deelnemer dient 13 jaar of ouder te zijn. Elke deelnemer onder de 16 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan de Testdummies onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.

1.6 Wij behouden ons het recht voor om Deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van het Testlab indien Deelnemer niet op verzoek kan aantonen over de vereiste toestemming te beschikken.

1.7 Van deelname aan het Testlab zijn uitgesloten: medewerkers van Autodrop en andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van de Testdummies betrokken zijn

1.8 Indien er de mogelijkheid is om deel te nemen aan het testen van een bepaald product, zullen wij je daarvoor per e-mail benaderen met instructies. Je zult alle instructies nauwkeurig naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het testproduct, en het volledig en waarheidsgetrouw invullen van de bij de test behorende vragenlijst binnen de daarbij gestelde termijn.

1.9 Aan deelname zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra communicatiekosten verschuldigd. Autodrop is je geen enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen of voor extra kosten die je in het kader daarvan hebt gemaakt.

1.10 Deelnemer geeft Autodrop volledige, onvoorwaardelijke en niet in de tijd beperkte toestemming om de door haar ingevulde vragenlijst(en) of anderszins geplaatste of ter beschikking gestelde bijdragen onbeperkt en anoniem (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Autodrop, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

1.11 Deelnemers aan het Testlab mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Autodrop

1.12 Wij zijn gerechtigd om alle teksten/beoordelingen die je invult op de vragenlijst of anderszins plaatst op of ter beschikking stelt aan het Testlab anoniem te publiceren, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Inhoudende in ieder geval, dat Autodrop je bijdrage kan:

-           delen via social media;

-           gebruiken in campagnes van het Testlab;

-           verwijderen van de website en aan het Testlab gelieerde websites.

Wij zijn niet verplicht om de door jou ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als ze naar ons oordeel niet bruikbaar zijn.

1.13 Wij zijn gerechtigd om bijdragen en/of informatie van het Testlab te verwijderen indien wij daartoe aanleiding zien (bijvoorbeeld inbreuk op de rechten van derden, strijdig met goede zeden, enzovoorts).

1.14 Het deelnemen aan het Testlab en aan concrete testen gebeurt geheel voor eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan de Testdummies en/of uit het uitvoeren van concrete testen of die anderszins verband houden met het gebruik van het Testlab en de daarop door ons aangeboden activiteiten en diensten.

1.15 Wij zijn gerechtigd om deelnemer(s) de toegang tot het Testlab voor onbepaalde tijd te ontzeggen indien deelnemer(s) handelen in strijd met hetgeen bepaald in deze Voorwaarden.


Privacy

1.16 Op het gebruik van het Testlab en (registratie tot) deelname aan het Testlab zijn het privacy- en cookiebeleid van Autodrop en de gebruiksvoorwaarden van Autodrop.nl van toepassing. De gebruiksvoorwaarden kunt u hier terugvinden.

1.17 Door je aan te melden als deelnemer en/of door deel te nemen aan concrete testen, geef je toestemming om je persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand.

1.18 We gebruiken de door jou ingevulde gegevens enkel om je te benaderen voor nieuwe testen binnen het Testlab. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden. Autodrop zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.         Algemeen

2.1 Het deelnemen aan en/of gebruik maken van het Testlab geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer/bezoeker.

2.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie die daarop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

2.3 Beweringen en meningen, geuit in de bijdragen en mededelingen op de pagina’s van de website zijn uitsluitend die van de deelnemers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de website, haar redactie, de webmaster, de internetprovider of Autodrop Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.

2.4 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd op de website, noch staan wij garant voor enige door de producent van dergelijke producten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de bezoeker van de website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de website verkregen informatie. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

2.5 Op het gebruik van de website en de daarop aangeboden activiteiten en diensten, alsmede op het deelnemen aan de website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, de daarop aangeboden diensten, het deelnemen aan de website of anderszins voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem

2.6 Vragen en klachten over het Testlab kunnen worden verzonden naar info@autodrop.nl.


Oisterwijk, september 2016