Actievoorwaarden

Opgevoerde Autodrop Actie

1.           Algemeen

1.1        Deze actievoorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing op de Opgevoerde Autodrop Actie (hierna: de “Actie” en de actievoorwaarden de “Actievoorwaarden”). De Actievoorwaarden en het privacybeleid zijn raadpleegbaar via www.autodrop.nl/opgevoerd (hierna: de “Actiesite”).

1.2     Autodrop is een merk dat eigendom is van Concorp Holding B.V. en het merk wordt onder andere gevoerd door Concorp B.V. (hierna: “Concorp”), gevestigd aan Kanaaldijk 16 te Waddinxveen (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 18047344).

1.3     De Actie wordt georganiseerd door Concorp en heeft als doel om door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan de deelnemers, ter bevordering van de naamsbekendheid van Autodrop.

1.4     Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing (hierna: de “Gedragscode). De Gedragscode kunt u raadplegen via de website van de Kansspelautoriteit.  

1.5     Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (hierna: de “Deelnemer”) akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden. Deelname aan de Actie is gratis.

2.           De Actie

2.1        Specificatie actie

2.1.1    De Actie wordt gecommuniceerd en toegelicht op de 270 grams-actieverpakkingen van de Autodrop Opgevoerde Cadillacs, Opgevoerde Dubbel Dekkers en Opgevoerde Kevers (hierna: de “actieverpakkingen”).

2.1.2    De Actie loopt van 23 augustus tot en met 30 november 2021. Daarna is deelname niet meer mogelijk.

2.1.3    De prijzen zijn als volgt: 1x Birò City Car t.w.v. €14.995,- en 10x een Race Experience op het circuit van Zandvoort in een racetaxi t.w.v. €95,-.

2.1.4    De (eventueel) door de winnaar van de Actie verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Concorp.

2.2        Deelname

2.2.1  Deelname aan de Actie kan plaatsvinden op de door Concorp op de actieverpakkingen aangegeven wijze. In 10 actieverpakkingen is een rubberen autosleutel met unieke code te vinden. De consumenten die een rubberen autosleutel vinden, winnen sowieso een Race Experience op het circuit van Zandvoort. De Birò City Car wordt verloot onder de 10 winnaars. 

2.2.2    Een Deelnemer betreft een natuurlijke persoon met vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, die ouder is dan 18 jaar op het moment van deelname. Concorp is te allen tijde bevoegd om de Deelnemer om zijn legitimatiebewijs te vragen waarbij het BSN en de pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Minderjarige Deelnemers, die jonger zijn dan 18 jaar, hebben voor deelname toestemming nodig van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Concorp is te allen tijde bevoegd de Deelnemer om bewijs daarvan te vragen.

2.2.3   Van deelname aan de Actie zijn uitgesloten:

1. medewerkers van Concorp;
2. medewerkers van Birò;
3. eenieder die op enigerlei wijze direct en/of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is.

2.2.4   De deelname aan de Actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze Actievoorwaarden.

2.3        Vaststelling van de winnaar

2.3.1 Consumenten die in de actieverpakking een rubberen autosleutel met unieke code vinden, zijn de winnaars van een Race Experience op het circuit van Zandvoort. De winnaar van de Birò City Car wordt door middel van loting bepaald.

2.3.2    De winnaars kunnen aanspraak maken op hun prijs door de actiecode die op de rubberen autosleutel staat in te vullen op www.autodrop.nl/opgevoerd. Concorp zal de winnaars vragen om hun naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer aan Concorp te verstrekken. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens. Indien de contactgegevens onjuist blijken te zijn, zal de prijs voor de bewuste personen vervallen.

2.3.3  De cadeaubonnen voor de Race Experience zullen per post of per e-mail aan de winnaars worden verstuurd. Concorp streeft ernaar de prijzen binnen vier weken na ontvangst van de contactgegevens van de winnaars te verzenden. De winnaar van de Birò City Car wordt persoonlijk benaderd om een afspraak te maken over de overdracht van de prijs in Amsterdam. 

2.3.4  Over de uitslag kan in beginsel niet worden gecorrespondeerd. Indien er een geschil ontstaat tussen een Deelnemer en Concorp, zal Concorp trachten dit in goed overleg met de klager op te lossen.

2.3.5   De in artikel 2.1.3 genoemde prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet aanvaarden van een prijs vervalt deze aan Concorp.

3.           Privacy

3.1        Concorp verzamelt in het kader van de Actie persoonsgegevens van de Deelnemers. Dit zijn bijvoorbeeld de contactgegevens van de winnaars. Concorp verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemers om de deelname aan de Actie te kunnen verwerken en verwerkt de contactgegevens van de winnaars om de prijzen toe te kunnen sturen.

3.2        Voor meer informatie over de manier waarop Concorp persoonsgegevens verwerkt, verwijst Concorp naar het privacybeleid op de Actiesite.  

4.           Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. Iedere Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Concorp garandeert onder andere niet dat het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden, dat haar Actiesite zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

4.2     Concorp en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke op enigerlei wijze voortvloeit uit deze Actie en/of uit de door haar beschikbaar gestelde prijzen. Concorp verleent geen garanties op de te verstrekken prijs, noch op de correcte levering daarvan. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

4.3        Concorp en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storingen in welke vorm dan ook in onder meer doch niet uitsluitend de software, de computer, het internet, de gegevensdrager, waardoor de deelname niet, niet tijdig en/of gebrekkig, door Concorp is ontvangen.

5.           Slotbepalingen

5.1        Voorbehoud

5.1.1   Concorp behoudt zich te allen tijde het recht voor, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

1. (aspirant)Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
2. Wijzigingen en verbeteringen op de Actiesite aan te brengen of de toegang tot de Actiesite te beperken en/of te beëindigen; en
3. Deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen.

5.2     Vragen en klachten

5.2.1   Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden aan info@autodrop.nl

5.3     Toepasselijk recht en forumkeuze

5.3.1   Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

5.4        Diversen

5.4.1    Voor het overige zijn op het gebruik van de website van Concorp de Gebruiksvoorwaarden van Concorp (www.concorp.nl) van toepassing. In geval van strijdigheden tussen de onderhavige Actievoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van Concorp, prevaleren de Actievoorwaarden.  

 

Waddinxveen, 23 augustus 2021